Fiskevård – Förbättring av fisk- och havsmiljö
Ökad tillgänglighet – Upplevelser – Fisketurism
Kompetensutveckling – Kunskapsutbyten
Meningsfull fiskeriförvaltning och fritid

Naturbeten – Våtmarker – Öppna landskap – Miljövård
Hållbarhet – Naturglädje – Rekreation
Fritid – Ungdomar – Kulturarv – Delaktighet – Samarbete
Kompetensutveckling – Innovation – Kunskapsspridning

 

 

Fiskevård – Förbättring av fisk- och havsmiljö
Ökad tillgänglighet – Upplevelser – Fisketurism
Kompetensutveckling – Kunskapsutbyten
Meningsfull fiskeriförvaltning och fritid

Naturbeten – Våtmarker – Öppna landskap – Miljövård
Hållbarhet – Naturglädje – Rekreation
Fritid – Ungdomar – Kulturarv – Delaktighet – Samarbete
Kompetensutveckling – Innovation – Kunskapsspridning

 

ALLMÄNT OM STÖDANSÖKNINGAR

Från idé till förverkligande

Klicka på flikarna för att läsa mer om projektplanering och vilka bitar vi tittar på i urvalet.
Vi hjälper er gärna att gå igenom ansökans alla steg och finns tillgängliga för rådgivning vid behov. 

 • Sökande skall ha ett FO-nummer
 • Privatpersoner kan ej söka
 • Projektet stämmer överens med målsättningarna i den lokala utvecklingsstrategin.
  • Leaderstrategi för Åland 2014-2020 (sammandrag)
  • Ett hållbart fiskeÅland 2014-2020 (sammandrag)
 • Projektet är allmännyttigt och tillgängligt för alla
 • Kommersiell verksamhet eller projekt för privat nytta kan ej få stöd
 • Vid allmännyttiga investeringar skall ägarförhållanden vara klarlagda med ägarbevis eller minst 5årigt arrendeavtal
 • Budgeten skall vara kostnadseffektiv och kan inte vara större än 83 333 € 
 • Projektet skall vara avgränsat och genomförbart i sin helhet och sökande skall ha kapacitet att genomföra det, t.ex genom att den egna motfinansieringen är tryggad 

Projektet är förankrat och baserar sig på ett faktiskt behov. Den lokala förankringen och underifrånperspektivet framgår tydligt, t.ex. genom styrelseprotokoll eller intyg. Samarbeten mellan olika sektorer ökar poängen i urvalet. Projekt som gynnar, drivs eller initieras av ungdomar höjer poängen i urvalet.

Projekt gällande miljö eller innovation (utveckling, nytänk, nya verksamheter och samarbeten) prioriteras.

Projektet skall ha en tydlig beskrivning av genomförandet. 

 • Beskrivning Vad skall göras, varför, hur skall det göras och av vem?
 • Resultat Vad skapar projektet? Vad vill vi uppnå? Vad händer när projektet är slut? Vad ser vi för potential och kringeffekter i framtiden, tack vare projektet?
 • Behov och bakgrund Varifrån kommer vi? Var är vi idag? Berätta historian bakom.
 • Mål Vad är det specifika, mätbara målet? Vad ska vi göra för att komma till resultatet? Hur ska vi ta oss dit (Metoder och åtgärder, resursfördelning)? Under vilken tidsperiod? 
 • Målgrupp För vem är projektet? Hur når ni målgruppen och hur involverar ni dem?

Alla kostnader skall vara projektrelaterade, nämnda i budgeten i ansökningsskedet, betalda och uppkomna inom projekttiden. 

Budget (beskrivs detaljerat under följande kostnadsslag)
Lönekostnader
Investeringar
Köpta tjänster
Resekostnader
Övriga kostnader
Vederlagsfritt arbete (talko)
Total budget: max 83 333 €

Finansiering:
Leaderstöd 60% * 
Egen andel 40%

*Projekt som fått mer än 25 poäng i urvalskriteriebedömningen eller är en miljöåtgärd för minskat näringsutsläpp till Östersjön kan få upp till 80% i stöd.
Motivering skall finnas skilt i ansökan och beslut.

Hur finansieras stödet under projekttiden? Egna medel, lån, annat?
Stödet betalas ut mot redovisning, vilket kan ske flera gånger under projekttiden. Det finns även en möjlighet att ansöka om förskott på en del av de beviljade stödet. 

Hur finansieras den egna andelen i projektet?
Den egna andelen i projektet kan bestå av värdet för talkoarbete, privatfinansiering i form av egna medel, sponsorer, bidrag från fonder och stiftelser eller övriga offentliga bidrag, t.ex från kommunen. PAF-medel eller annan EU-finansiering kan inte ingå i projektet.

Tips! Svenska kulturfonden kan ta emot ansökningar om stöd för den egna finansieringen i Leaderprojekt när som helst under året.
Tips! Crowdfunding

Talkoarbete (Vederlagsfritt arbete, frivilligt arbete) 
– Värderas till 15 €/h för personer över 15 år (för arbete med maskiner, se skild bilaga)
– Mötestid kan redovisas som talkoarbete om mötet varit projektrelaterad, funnits med i budgeten och protokoll finns som underlag 
– Sätts in i budgeten som en ”kostnad” och används dessutom som motfinansiering i projektet
– Mängden talkoarbete ökar poängen i urvalskriteriebedömningen
– Under projekttiden fylls en talkotimlista i med underskrift från de personer som arbetat frivilligt

Övriga indirekta kostnader eller in natura är inte godkända.

Läs mer om godkända kostnader i dokumentet för stödberättigande utgifter >>

 • Projektets nytta efter projekttiden beskrivs och sökande har en plan för övergång till den ordinarie verksamheten – vad händer när projektet är slut?
 • Projekt med en budget över 29 000 euro ska lämna in en fritt formulerad utvecklingsplan med framtidsvisioner på lång sikt
 • Allmännyttiga investeringar skall xxxxx minst 5 år

KOM IGÅNG

Boka tid för möte på vårt kontor eller skicka in en skiss på projektplan och budget för konsultation innan ni lämnar in ansökan.

Vi hjälper er gärna med ansökan vid behov.

Ansökan lämnas in på olika sätt beroende på om det är ett sk. Fiskeleaderprojekt eller ett Leaderprojekt.

Leaderprojekt ansöker genom det elektroniska stödsystemet Hyrrä

FiskeLeaderprojekt lämnar in ansökan på pappersblankett.

Läs mer:
Ansök om FiskeLeader-projekt 
Ansök om Leader-projekt

Fiskets lokala aktionsgrupp (FLAG) behandlar s.k. FiskeLeaderprojekt.

Den lokala aktionsgruppen (LAG) behandlar övriga Leaderprojekt.

Ett arbetsutskott bereder ansökan, poängsätter enligt urvalskriterier och ger ett förslag till beslut. 

I urvalskriteriebedömningen finns möjlighet att få poäng för det som nämns till vänster om den här spalten. Projektet måste få minst 10 poäng av 30 för att kunna få möjlighet att förordas stöd.

Poäng ges för bland annat miljöaspekt, förankring i samhället och ungdomars inblandning. 

Miljö och innovation prioriteras.

När Den lokala aktionsgruppen (LAG) eller Fiskets lokala aktionsgrupp (FLAG) tagit sitt beslut går ansökan vidare till Ålands landskapsregering för en teknisk kontroll innan slutligt beslut tas. Behandlingstiden hos Ålands landskapsregering är max. 3 månader.

Projekt får påbörjas innan slutligt beslut, på egen risk.

Läs mer om aktionsgrupperna här >>

I beslutet från Ålands landskapsregering står det när projektet skall redovisas. 

Det finns både möjlighet att söka förskott på en del av det beviljade stödet och att delredovisa.

Till en redovisning hör arbetslistor (vid talko- eller lönearbete), fakturor, kvitton, kontoutdrag, bilder, utvärderingsblanketter och uppföljningsrapport. Varje underlag skall ha en tydlig beskrivning av vad det är och enkelt kunna kopplas till projektet och projektbudgeten.

Separat projektbokföring rekommenderas.

Stäng meny
%d bloggare gillar detta: