Ansök om utbetalning

Har du redan beviljats Leaderstöd och vill ansöka om förskott eller redovisa?

Läs mer om redovisning & förskottsansökan

Klicka här

ANSÖKNINGSDATUM 2019

31 januari
31 mars
31 maj
30 september
30 november

Ta kontakt i god tid för rådgivning.

FAQ

Mest ställda frågor och svar

Stödmottagaren måste ha ett FO-nummer. 

Föreningar och andra registrerade organisationer, lantbrukare, aktiebolag*, och kommuner. 
*Finansiering till kommersiell verksamhet (företagsstöd) beviljas inte med Leader-metoden

Leader-projekt: 

Projekten skall öka trivseln och attraktionen att bo och leva på Åland. 

Exempel på teman:

 • Miljöförbättrande insatser
 • Användandet av naturen som resurs
 • Fritid & kultur
 • Ungdomar
 • Kompetensutveckling
 • Samarbeten
 • Ökande av befolkningens medvetenhet och engagemang om miljö

Projekten skall vara allmännyttiga och utvecklande och passar inom ramen för ”Leader strategi för Åland 2014-2020”

FiskeLeader-projekt
Exempel på teman:

 • Insatser som berör fiskevård
 • Förbättrande av akvatisk miljö
 • Kompetensutveckling, nätverkande och samarbeten kring fisk- och vattenförvaltning
 • Öka utbudet eller förbättra möjligheterna till upplevelse av hav och vatten

Projekten skall vara allmännyttiga och passa inom ramen för strategin:
 ”Ett Hållbart FiskeÅland 2014-2020”

Projektet skall vara redovisat och genomfört senast sommaren 2021.

Stödprocenten per projekt är 60 eller 80 %. Stödet består av medel både från EU (antingen Jordbruksfonden eller Havs- och fiskerifonden) och Landskapsregeringen.

Projektets totalbudget kan inte vara större än 83 333 euro enligt reviderad strategi from 2017.

Total offentlig finansiering, dvs. Leaderstödet + t.ex. kommunbidrag kan inte vara mer än 50 000 euro (66 667 euro för de projekt som får 80 %).

Projektstödet baserar sig enbart verifierade, direkta och faktiska kostnader som stämmer överens med den godkända budgeten i ansökan, med undantag av värdering av talkoarbete, vilken får värderas till 15 euro/timmen. Leader Åland uppmuntrar till engagemang och frivilligarbete.

Ja, t.ex privata bidrag, t.ex från föreningar, stiftelser eller exempelvis Svenska Kulturfonden, sponsorer eller crowd funding. Offentliga medel (t.ex kommunbidrag) är också möjligt,  men där får Leaderstödet + övrigt offentligt stöd (t.ex. kommunbidrag) inte överstiga 50 000 euro tillsammans.

Ett projekt kan dock inte finansieras både med Leader och PAF-medel (t.ex. från Ålands kulturdelegation) eller andra EU-stöd.

En förening som får PAF-medel genom ett verksamhetsbidrag kan söka, om det också finns övriga intäkter i organisationen, t.ex medlemsintäkter, vinst från tidigare år eller försäljning.

Behandlingstiden är ca 1 månad för Lokalkraft Leader Åland. Sedan skall Ålands landskapsregering göra en teknisk kontroll innan slutligt beslut kan skickas ut. Handläggningstiden för ÅLR är max 3 månader.

Sökande kan även innan beslut, på egen risk, upparbeta kostnader och påbörja projektet när ansökan skickats in och emottagits av Lokalkraft Leader Åland. 

Projektets startdatum kan inte vara innan det datum projektet registreras i e-tjänsten (eller pappersblanketten emottas). Fram tills Landskapsregeringen har fastställt beslutet om stöd sker projektet på sk. egen risk. Kostnader som uppkommit eller betalats utanför projekttiden godkänns inte. Projektet skall redovisas och lämnas in till landskapsregeringen innan slutdatumet.

Berörd aktionsgrupp  hos Lokalkraft Leader Åland (LAG eller FLAG) poängsätter ansökan enligt uppgjorda kriterier. Samtliga projekt bedöms på ett icke-diskriminerande och öppet sätt.

Särskilda kriterier som betygssätts är:

– Målsättningarna
– Kostnadseffektiviteten
– Förankringen
– Efterlevnadspotential

Efter att Leader Åland har behandlat projektet skall en finansieringshandläggare på Näringsavdelningepå Ålands Landskapsregering utföra en teknisk kontroll och laglighetsgranskning innan ett slutligt beslut tas.

Leader Åland prioriterar projekt med stor potential för såväl innovation, hållbarhet, utveckling och miljövärden. 

LAG och FLAG är EU-förkortningar för Lokal AktionsGrupp och Fiskets Lokala Aktionsgrupp. Aktionsgrupper får ekonomiskt stöd för att genomföra lokala utvecklingsstrategier, genom att dela ut bidrag till lokala projekt. 

Aktionsgrupperna består av offentliga och privata aktörer från Åland, och måste inkludera representanter från tredje-, privata och offentliga sektorn samt ha en jämn könsfördelning.

LAG står för Lokal Aktionsgrupp, är 18 personer och behandlar allmänna Leaderprojekt, landsbygdsutvecklingsprojekt.

FLAG står för Fiskets lokala aktionsgrupp och behandlar FiskeLeaderprojekt.

Ordförande för Lokalkraft Leader Ålands styrelse och lokala aktionsgrupp 2019 är Jaana Ojanen. Ordförande för Fiskets lokala aktionsgrupp 2019 är Peter Selander.

Avslag ges till projekt som inte uppfyller urvalskriterierna. Projekt som direkt gynnar kommersiell verksamhet, anses vara företagsstöd, är vinstdrivande eller enbart har privat nytta, kan inte få stöd.

Projektet behöver påvisa kapaciteten att finansiera det som inte finansieras av leadermedel i projektet och ha en förankrad och realistisk projektplan med tillhörande, kostnadseffektiv, budget samt uppfylla målsättningarna i Leader Ålands strategi.

Urvalskriterierna »

Det är möjligt att ansöka om förskott på en del av det beviljade stödet. 

I övrigt utbetalas stödet mot redovisning. I beslutet anges när redovisning skall göras. Vid längre projekttid skall delredovisningar göras, annars görs slutredovisning inom projekttiden för Leaderprojekt eller tre månader efter projekttiden för Fiskeleaderprojekt.

För Leaderprojekt görs Ansökan om utbetalning av stöd i sin helhet via e-tjänsten Hyrrä. Ålands landskapsregering gör en laglighetskontroll och betalar ut stöd, i samråd med Leader Åland som godkännaner slutrapport, indikatorer och bifogade bilder, så materialet håller den standard som krävs för Leaders uppföljning och informationskrav.

För Fiskeleaderprojekt skickas slutrapport, bilder och indikatorblankett till Leader Åland och sedan tillsammans med ekonomisk redovisning till Fiskeribyrån, senast tre månader efter projektet avslutats.

Vid slutredovisning behövs:

 • Textrapport
 • Bildfiler
 • Underskrivna talkotimlistor
 • Betalda fakturor + kvitto/kontoutdrag till varje verifikat
 • Indikatorblankett

Redovisning sker via Hyrrä för Leaderprojekt och till papper eller e-post för Fiskeleaderprojekt.

Efter redovisning skall en utvärderingsblankett fyllas i.

Stäng meny
%d bloggare gillar detta: