Fisken ska fram – ett temaprojekt

Lokalkraft Leader Åland driver ett temaprojekt som samordnar och underlättar stödmöjligheter för små fiskevårdsåtgärder på Åland.FLAGs motivering:
Projektet samordnar direkta fiskevårdsinsatser som ökar fiskebestånden och sprider kunskap om dessa.Projektplan >>Projektägare: Leader Åland
Kontaktpersoner: David Ståhlman
Projekttid: 01.07.2017-31.10.2020
Diarienr: ÅLR 2017/5462
Förordat stöd: 23 692,44 €
Total budget: 39 487,40 €
Projektstatus: Pågående

Delprojekten som ingår i temaprojektet:

1. TORPFJÄRDEN Ålands fiskevårdsföreningDet har länge varit känt att Torpfjärden i Jomala Sviby/Torp är en viktig reproduktionsplats för olika fiskarter. Sedan väg nr 1 mot Eckerö byggdes har inloppet till Torpfjärden successivt växt igen, Idag är oklart i vilken omfattning fiskar kan ta sig igenom det kraftigt igenvuxna Strömmen som leder till Torpfjärden. Hindret för fiskmigration genom strömmen intetgör åtkomsten till stora arealer för fisklek. Kan en mindre kanal öppnas ges fri passage för olika fiskar att leka. Torpfjärden utgör en av få lämpliga lekplatser i Hammaruddaområdet, där även större fisketurism bedrivs vilka är samhällsekonomiskt viktiga, men även ur rekreationssynpunkt för lokalbefolkning.Projektet vill gynna naturlig fiskreproduktion, få mer fisk i sjön samt rovfiskar som gynnar vattenkvaliteten. Eftersom projektområdet ligger nära centralort är det lättillgängligt för allmänheten att ta del av. Kringeffekter som förväntas är att flera tar efter projektet och åtgärdar liknande problemområden.Åtgärd: Klippning av vass för att öppna vandringsled till fiskleksområde. Klippningen sker med vassklipparmaskin som anlitas på köptjänst. I samband med klippningen sker talkoarbete för att samla ihop vassen som kommer förvaras på land där tillåtelse givits. Skötsel av den öppnade vandringsleden kommer ske manuellt på talko under minst två år efter projektets gång.


2. VASSKLIPPNINGSPROJEKT I BJÖRKÖSUND BAMBÖLE OCH UTSÄTTNING AV RISVASAR Bamböle fiskevårdsföreningI Bamböle fiskekortsområde pågår ett mycket omfattande turistfiske efter gädda och abborre. Projektet syftar till att förbättra ett mycket välkänt lekområde för främst gädda och abborre men även övriga vitfiskar. De senaste årens kraftiga ökning av vassen orsakar ogenomträngliga passager för fisken. Genom att klippa vassen och skapa mönster underlättas fiskens naturliga lek.Åtgärd:
Under vintern utför sökande klippning av vassen från isen genom talkoarbete. Under sommaren sköts klippningen av entreprenör och samlar upp vassen. Det kommer att skapas mönster som ger framkomlighet för fisken men även tillräckligt skydd. Dessa klippningar kommer att utföras två år i följd och målsättningen är att sedan själva kunna sköta denna klippning med eget klippaggregat.


3. FÖRBÄTTRINGAR FÖR FISKENS LEKOMRÅDE I HEMVIKEN PÅ SKRÅBJÖRKÖ Norrö AB privat vattenområdeHemviken är en av de få dokumenterade lekvikar för bl.a. gäddan i den nordvästra skärgården. Vassbältet har vuxit sig kraftigare år efter år och en märkbar försämring av bottenfaunan uppstått. På grund av Hemvikens djup som är störst längre in i viken har en sedimentering uppstått som på sikt hotar att kväva kransalgerna. Syftet är att förbättra och stoppa en ökad sedimentering genom att bekämpa vassen under två år i följd.Åtgärd:
Vassen kommer att klippas och insamlas från isen genom talkoarbete under vinter 2018 och därefter klippas delvis med talko och delvis med professionell maskin som även samlar upp den och för upp den på land. Dessa åtgärder kommer att utföras två år följd för att erhålla maximalt resultat.
För att förbättra reproduktionen kommer fisket att fredas utanför viken från 01.01 till 15.06 för att möjliggöra att all fisk som vill vandra in och leka skall kunna det. Dessutom kommer risvasar att placeras ut som fisken kan skydda sig under och rommen bindas till.


4. ÖRING PÅ ÅLAND Stiftelsen för Ålands jakt- och fiskemuseumSyftet med projektet Öring på Åland är att informera både ålänningar som turister om öringen på Åland, vilka förbättrande åtgärder som gjorts för öringen, var den leker, hur dess livscykel och liv ser ut. Detta kommer att visas genom informationstexter, bildspel och film i Ålands Jakt- och Fiskemuseum i Eckerö. Det kommer också att köpas spellicens och installeras Öringsspelet Trout Route som Västerviks kommun och naturum tagit fram. Spelet åskådliggör öringarnas liv i Östersjön och vilka hot de står inför under sitt liv. Som spelare deltar du interaktivt i att rädda öringar från olika faror som hotar på dess väg upp till bäcken där de ska leka och föröka sig. Detta är ett pedagogiskt och roligt sätt att lära sig mer om både Östersjön, öringar och vad som kan göras för att förbättra förutsättningarna för deras liv. Flera sinnen används och både yngre och äldre besökare kan ta del av kunskapen. Textinformationen översätts även till finska och engelska för att nå en större grupp. De kommer även belysa frågan om hållbart fiske.Åtgärd: Projektet kommer att vara ett samarbetsprojekt mellan Stiftelsen Ålands Jakt- och Fiskemuseum, Stödföreningen för Ålands Jakt- och Fiskemuseum och Ålands fiskevårdsförening. Ålands fiskevårdsförening har kunskapen om öringen på Åland, var den finns och vad som hittills gorts för den och museet kan bli skyltfönstret utåt för informationen. Byggandet av utställningen, spelets plattform, fotomaterialet och texterna kommer att ske genom frivilliga krafter. Öringsspelet blir kvar i museet efter projektets slut, liksom informationen, bilderna och filmen om öringarna. Kommer det ny data uppdateras projektinformationen. Västerviks kommun planerar även göra fler banor till spelet, det kommer att handla om någon annan fiskart, och då vore det ju fantastiskt om även ÅJFM kunde ta del av de banorna i framtiden.


5. ÖVERBODAVIK Överboda fiskelagÖverbodavik på Kökar är en ganska stor skyddad vik som ligger i anknytning till en låglänt betesmark. Området är stängslat och kor har betat området många år i rad vilket är orsaken till att här i princip inte finns någon vass (utanför det stängslade området växer vass). Själva vikbotten består av en illaluktande dy och växtligheten domineras kraftigt av typiska övergödningsalger som trådalger. Växtligheten längs strandlinjen, på betesmarken och i diket är däremot väldigt fin. Trots att förutsättningarna ser hyftsat bra ut, verkar inte lekande gäddor förekomma där idag.

Åtgärd: Projektet ämnar konstruera en ”våtmarkstrappa” att fungera som lekyta och vandringsled för lekande gäddor. Projektet strävar att skapa förutsättningar att fastställa hur framgångsrikt gäddlek kan ske i en ”fiskvåtmark” med begränsat tillrinningsområde. Projektet är samtidigt också ett första steg i en eventuell framtida större våtmark på ca 1,2 ha. Ett flertal små ”bassänger” vallas in och sammanbinds med rännkonstruktioner som fokuserar vattenflödet och gör det vandringsbart för lekfisk. Fiskrom från ett lokalt sötvattenssystem kläcks och planteras in och präglas på det nyskapade lekområdet.
Området undersöks åren efter våtmarkens anläggande om där förekommer lekfisk eller yngel. Projektet och effekten slututvärderas inom fiskelaget och en eventuell förstoring av våtmarken kan projekteras.


6. SKVALTBÄCKEN Överboda fiskelagSkvaltbäcken är en 1,2 km lång bäck som börjar i ett ca 6 ha stor torvmark uppe i bergsområdet Kalen på Kökar. Vid bäckens början finns flertalet mindre alkärr insprängda mellan bergen och det är i princip omöjligt att fastställa bäckens flöde. Men efter ungefär 500m övergår den mitt i allt till en smal bäck som i ca 150m är i naturtillstånd innan den rinner ut till ett småskaligt jordbrukslandskap. Ca 400m av bäcksträckningen är här ett jordbruksdike som nyligen rensats från bottensediment och buskage. Därefter följer bäckens sista 120 metrar som även det är i naturtillstånd och har ganska brant fallhöjd innan den rinner ut i en trattformad vassvik omgiven av berg. Tyvärr muddrades det in en ränna i viken för mycket länge sedan som gör att bäcken övergår direkt till en djup mudderränna och ingen passlig våtmarksyta för fisklek bildas. Vassvikens botten består av sumpluktande dy. Troligen förekommer det ingen fisklek här idag.Vattenföringen i Skvaltbäcken är oftast god förutom mitt på sommaren. Detta troligtvis pga den skapligt stora torvmarken fungerar som en vattenreservoar. Jordbruksmarken inom Skvaltbäckens tillrinningsområde är väldigt liten så det är inte fråga om någon stor uppfångning av näring.

Åtgärd:
Att skapa en fiskvåtmark (ca 1 600 m2) i en mindre vassvik med ett större dikesutflöde. En 60 meter lång vall i vikens ytterkant och två mindre vallar inne i viken anläggs. Detta bör översvämma hela viken och tillgängliggöra den för lekande fisk. En längre ränna konstrueras i våtmarkens strandkant ut till havet för att fokusera vattenflödet och göra fallhöjden tillräckligt låg för att fisk skall kunna simma in i våtmarken. Fiskrom från ett lokalt sötvattenssystem kläcks och planteras in och präglas på det nyskapade lekområdet. Området undersöks åren efter våtmarkens anläggande om där förekommer lekfisk eller yngel.


7. FISKVANDRINGSLED ÖSUNDET Ytterby fiskelagÖsundet i Jomala Ytterby är en viktig reproduktionsplats för olika fiskarter. Ösundet har de sista åren växt igen kraftigt. Hindret för att fisken skall passera till lämpliga områden för lek intetgörs av den kraftigt växande vassen. Kan en mindre kanal öppnas ges fri passage för olika fiskar att leka. Ösundet utgör en väldigt lämplig lekplats för områdena Ytterby, Jomalaby och Björköby, där även större fisketurism bedrivs.Åtgärd:
Klippning av vass under tre år för att öppna vandringsled till fisklekområde, med entreprenör och talkoarbete. Den inre delen av viken kommer dessutom att klippas så att det skapas ”vattenspeglar” som skydd för fisk/fågel, samt hindra att gödningsmedel rinner direkt ut i vattnet.


8. FISKVANDRINGSLED ÖSTERVIKEN Ytterby fiskelagÖsterviken i Jomala Ytterby är en viktig reproduktionsplats för olika fiskarter. Österviken har de sista åren växt igen kraftigt. Hindret för att fisken skall passera till lämpliga områden för lek intetgörs av den kraftigt växande vassen. Kan en mindre kanal öppnas ges fri passage för olika fiskar att leka. Österviken utgör en av kanske viktigaste lekområdena i östra Jomala, där även större fisketurism bedrivs vilka är samhällsekonomiskt viktiga, men även ur rekreationssynpunkt för lokalbefolkning.

Åtgärd:

Klippning av vass under minst två år för att öppna vandringsled till fisklekområde, med entreprenör och talkoarbete. Tanken är att klippa ”vattenspeglar” och lämna vass ut mot viken kvar för att hindra gödningsmedel från att få fri passage ut mot vattnet. Efter ddet en kartering och undersökning av möjlighet att bygga fosfor-/kvävefällor. Detta arbete sker i samverkan med experthjälpt. Eventuellt en mindre muddring om cirka 50 kvm.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Stäng meny
%d bloggare gillar detta: